ishbook

Vakansiya


Marketinq üzrə mütəxəssis
2018-11-09, 11:01 AM
  “GFC” MMC
email   Hr@gfc.az
sayt   http://gfc.az
salary   Razılaşma yolu ilə
Son müraciət tarixi : 2018-12-09
Vakansiya :
Marketinq üzrə mütəxəssis

Əsas vəzifə və öhdəliklər:

 Сатыш базарынын эенишлянмяси, тягдим олунан мящсул вя хидмятлярин чешидинин артырылмасы кими бизнесин инкишафында приоритет истигамятлярин мцяййянляшдирилмясиня йюнялдилмиш Ширкятин узунмцддятли стратеэийасынын щазырланмасында иштирак едир;
 Иллик маркетинг планларыны тяртиб едир, вязифя вя ресурслары мцяййянляшдирир;
 Ширкят цчцн мараг доьуран сащялярдя маркетинг арашдырмалары апарыр;
 Ширкятин хидмятляр базарында мювгейинин мющкямляндирилмяси, ресторанларда мящсулларын сатышынын вя хидмятлярин сявиййясинин артырылмасы цчцн тящлил апарыр вя мцвафиг тяклифляр щазырлайыр;
 Мящсул вя хидмятляря гиймят гойулмасы просесиндя иштирак едир;
 Ири мцштяриляр (алыъылар вя сатыъылар) ахтарышы иля мяшьул олур, онларла ялагяляр йарадыр;
 Игтисадиййатын перспективли сащяляриндя бизнесин инкишаф етдирилмяси цчцн стратеэийаны вя йанашма цсулларыны формалашдырыр вя маркетинг сащясиндя мцвафиг програмларын ишлянмясини тямин едир;
 ПР аксийаларын, реклам кoмпанийаларын, пресс-релизлярин щазырланмасында йахындан иштирак едир;
 Ширкятин «фирма стандартларыны», емблемини, логоларыны щазырлайыр вя тякмилляшдирир;
 Şirkət bloqunun moderasiyasını aparır;
 SMM, PR və Reklam sahələrində işini yerinə yetirir;
 Mütəmadi olaraq reklam materiallarının yerləşdirilməsi üçün tematik sahələrin təhlili və seçimini aparır;
 Tizer və banner şəbəkələri ilə iş aparır;
 Reklam kampaniyaları üçün kreativ ideyaların təklifi;
 Promo-aksiyalar üçün təkliflərin hazırlanmasını təşkil edir.

Namizədə aid tələblər:

 30-45 yaş arasında;
 Ali təhsilli olması( Marketinq və ya biznes idarəçiliyi sahəsində təhsil arzu olunandır);
 Marketinqin əsas prinsiplərini yaxşı bilmək;
 3 il marketinq sahəsində təcrübə olması;
 Səlis azərbaycan və rus dili bilikləri;
 Kreativ proyektlərin reallaşdırılması təcrübəsi;
 R-Keeper və Microsoft Office proqramlarını bilməsi mütləqdir, digər dizayn proqramlarında işləmə bacarığı namizəd üçün üstünlükdür;
 Diqqətli,məsuliyyətli və operativ olması;
 Yüksək analitik qabiliyyətə, ünsiyyət və təqdim etmə bacarıqlarına malik olmaq.

İş şəraiti:

 AR Əmək Məcəlləsinə əsasən sənədləşmə;
 Həftədə 5 iş günü, 2 gün istirahət;

Yuxarıda qeyd olunan tələblərə uyğun namizədlərdən mövzu yerində “Marketinq üzrə mütəxəssis” qeyd edərək CV formasını Hr@gfc.az elektron ünvanına göndərmələri xahiş olunur.
tags Marketinq üzrə mütəxəssis
Bazar ertəsi, 2018-11-19, 0:42 AM
Xoş gəldiniz İstifadəçi

ishbook   Sayta daxil olmaq :

Login:
Şifrə:

ELANLARA ABUNƏ OLUN :

ishbook   Reklam

ishbook   IshBook

Tel: +994(50)372 59 85
Web: www.ishbook.com © 2018

ishbook   Sayğac

Hosted by uCozz